داوودی دستگاه لیزر درشت

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

شایسته ترین حالت برای این دستگاه لیزر : دستگاه لیزر ها تماما مالامال مالامال و کروی و دستگاه لیزر چه های شعاعی در راستای بالا خم شده اند البته بعضی از دستگاه لیزر چه های پایین تر برگشته اند .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

دستگاه لیزر های شعاعی لوله ای : خود به چهار فرم دیده میشود :

عنکبوتی ( Spider – Form ) : دستگاه لیزر ها مالامال لبریز و دستگاه لیزر چه های شعاعی لوله ای و در سطر های خارجی بلندتر از دستگاه لیزر های وسط طبق و اندک و بیش آویزان هستند و دستگاه لیزر چه های داخلی به جهت بالا میباشند . انتهای دستگاه لیزر چه ها خمیده و قلاب مثل است .

داوودی عنکبوتی
داوودی عنکبوتی

فوجی ( Fuji ) : شبیه نوع عنکبوتی است اما دستگاه لیزر چه های شعاعی شاید کوتاهتر , آویختگی آن‌ها کمتر و فاقد قلاب در انتهای خود باشند .

داوودی فوجی
داوودی فوجی

مالامال نظیر ( Quill – shaped ) : دستگاه لیزر ها پر لبریز و دستگاه لیزر چه های شعاعی لوله ای باریک است . دستگاه لیزر چه های شعاعی فرنگی کم و بیش معلق و انواع داخلی به سوی بالا خمیده هستند .

داوودی دستگاه لیزر درشت

قاشقی ( Spoon – shaped ) : به گونه مالامال مانند شباهت دارا هستند جز این که قسمت انتهایی دستگاه لیزر چه های لوله ای باز شده و موقعیت قاشقی شکل پیدا کرده اند .

داوودی قاشقی
داوودی قاشقی

6 . متفرقه : اشکال نو مثل دستگاه لیزر چه های شعاعی یا این که جقه ای یا این که مویی و مالامال مثل را شامل می‌شوند .

اکثر وقت ها داودی ها پائیزه و زمستانه بوده و در روزهای کوتاه دستگاه لیزر وارد میکنند اما برخی داودی ها تابستانه بوده و تا روزگار دستگاه لیزر دهی در وضعیت روز بلند پرورش می کنند . این نوع را بی تفاوت به ارتفاع روز نامیده اند . به صورت کلی از نظر عصر دستگاه لیزر دهی به سه نوع , زود دستگاه لیزر ( Early bloomers ) , بعضی میانگین ( Mid season bloomers ) و بعضا دیر دستگاه لیزر ( Late bloomers ) تقسیم میگردند . داودی های روزکوتاه زمانی که طول شب بلندتر از حدود 9 . 5 ساعت ( جهت اطمینان 12 – 15 ساعت ظلمت ساخت می نمایند ) باشد , دستگاه لیزر عرضه می کنند . خوبتر است از 8 بعد از ظهر تا 8 صبح تاریکی ساخت شود زیرا , در ساععات دیگر دما بالا میرود که نامطلوب است . در رقم های گوناگون بین 6 تا 15 هفته روزکوتاه میخواهند تا دستگاه لیزر ها باز شوند . نور فرو سرخ ( مادون قرمز رنگ ) ( 7200 – 8000 آنگستروم ) نظیر روزکوتاه و فروغ و روشنایی سرخ ( قرمز‌رنگ ) ( 5800 – 7200 آنگستروم ) نظیر روزبلند کار می کنند که می توان در تنظیم دستگاه لیزر دهی از آن ها بهره کرد .

برای کاشت بذر باید